คู่มือประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน อบต.เหนือเมือง

*** ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

คู่มือสำหรับประชาชน อบต.เหนือเมือง  
ประกาศการใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ขนาดไฟล์ pdf 39.0 MB คลิกดาวน์โหลด  
คู่มือสำหรับประชาชน/งานที่ให้บริการ  
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลด
การชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลด
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลด
กาขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลด
การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลด
การให้บริการช่วยเหลือจับสัตว์มีพิษและแมลงมีพิษ ดาวน์โหลด
การออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัย ดาวน์โหลด
การบริการด้านป้องกันสาธารณภัย ดาวน์โหลด
การขอความช่วยเหลือกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน ดาวน์โหลด
การช่วยเหลือระงับเหตุด้านสาธารณภัย ดาวน์โหลด
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตตลาดเอกชน ดาวน์โหลด
ออกหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลด
การขอรับบริการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลด
การรับสมัครเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ดาวน์โหลด
การยื่นคำร้องขอใบรับรองผลการเรียน ดาวน์โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีผู้สูงอายุ ดาวน์โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ดาวน์โหลด
การรับสงเคราะห์เบี้ยยีงชีพผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลด
การขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ดาวน์โหลด
การกู้ยืมเงินคนพิการ ดาวน์โหลด
การกู้ยิมเงินผู้สูงอายุ ดาวน์โหลด
ขอข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลด
รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลด
การขอรับเงินพิเศษ(กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย) ดาวน์โหลด
การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำนาญรายเดือน ของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
การขอรับบำเหน็จปกติและเงินช่วยพิเศษ(กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ดาวน์โหลด
การขอรับบำเหน็จตกทอด(กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) ดาวน์โหลด
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
การขอบำเหน็จพิเศษ(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ี) ดาวน์โหลด
การขอรับบำเหน็พิเศษรายเดือน ของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลด
การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลด
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลด
การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลด
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 ดาวน์โหลด
การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลด
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 ดาวน์โหลด
การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลด
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลด
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออก เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 32 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลด
การขอเปลี่ยนตัวควบคุมงาน ดาวน์โหลด
การขอต่อใบอนุญาต ดาวน์โหลด