หน้างานโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านนา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.40 น. นายผดุงศักดิ์ พวงช้อย รองนายก อบต.เหนือเมือง ลงพื้นที่ตรวจหน้างานโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านนา