สำรวจการขุดท่อระบายน้ำ หมู่ 4 บ้านหนองผักแว่น

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายผดุงศักดิ์ พวงช้อย รองนายก อบต.เหนือเมือง , นายธนธัช ฐิตะสาร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ลงสำรวจการขุดท่อระบายน้ำ หมู่ 4 บ้านหนองผักแว่น ตามหนังสือขอความอนุเคราะห์