สนับสนุนก่อสร้างศูนย์ CI COMMUNITY ISOLATION ประจำ รพ.สต. หมู่ 10 บ้านหนองนาสร้าง เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid- 19

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายผดุงศักดิ์ พวงช้อย รองนายก , นายไชยรัณน์ มูลมณี เลขานายก , นางสาวนนลนีย์ ธนัสถ์รุจินัน รองปลัด , นางสาวกชพร สิริผิวเงิน ผอ.กองสาธารณสุขฯ , นายธนธัช ฐิตะสาร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง , นายอุดมพร พิศักดิ์ นายช่างไฟฟ้า , นางสาวดวงใจ แก้วจินดา เจ้าพนักงานสาธารณะสุขฯ พร้อมด้วยพนักงานกองช่างและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ สนับสนุนก่อสร้างศูนย์ CI COMMUNITY ISOLATION ประจำ รพ.สต. หมู่ 10 บ้านหนองนาสร้าง เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid- 19