ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

โครงสร้างการบริหาร

อำนาจหน้าที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกวดสอบราคา/ประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต