วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลเหนือเมือง