วันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง โดยงานเลือกตั้ง อบต.เหนือเมือง ประกาศติดประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง