รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 63

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 64