รายการเมนูอื่นๆ

รายการเมนู
ลิงค์
การขออนุญาติก่อสร้าง
อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
อ่านต่อ
รายงานแผนปฎิบัติการทุจริต
อ่านต่อ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
อ่านต่อ
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
อ่านต่อ
คู่มือปฎิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
อ่านต่อ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ
คู่มือรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
อ่านต่อ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
อ่านต่อ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อ่านต่อ
แผนการปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
อ่านต่อ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
อ่านต่อ
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อ่านต่อ
อำนวจหน้าที่
อ่านต่อ
ระบบสารสนเทศ
อ่านต่อ
กระดานถามตอบ
อ่านต่อ
แผนพัฒนาท้องถื่น 4 ปี 61-64
อ่านต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65
อ่านต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
อ่านต่อ
ทบทวนแผน 5 ปี (61-65)
อ่านต่อ
การลดขั้นตอนการปฎิบัติราชการ
อ่านต่อ
ข้อบัญญัติ
อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านต่อ
แผนการจัดหาพัสดุ
อ่านต่อ