รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000