พรบ. / พรก.

พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2541) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562