ประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. ดร.สมเชาวน์ บำรุงชัย ปลัด อบต.เหนือเมือง ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เหนือเมือง, นายกฤติเดช พลรักษา รองปลัด อบต.เหนือเมือง, นางสาวนนลนีย์ ธนัสถ์รุจินัน รองปลัด อบต.เหนือเมือง, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานส่วนตำบล ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมสภา อบต.เหนือเมือง