ประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายไพบูลย์ แน่นอุดร นายก อบต.เหนือเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, นางอินทิรา คาดพันโน ประธานสภาฯ, ดร.สมเชาวน์ บำรุงชัย ปลัด อบต.เหนือเมือง, หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ โดมอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง