ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายไพบูลย์ แน่นอุดร นายก อบต.เหนือเมือง และคณะผู้บริหาร, ดร.สมเชาวน์ บำรุงชัย ปลัด อบต.เหนือเมือง, นายกฤติเดช พลรักษา รองปลัด อบต.เหนือเมือง, นางสาวนนลนีย์ ธนัสถ์รุจินัน รองปลัด อบต.เหนือเมือง, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานส่วนตำบล ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมสภา อบต.เหนือเมือง