ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายไพบูลย์ แน่นอุดร นายก อบต.เหนือเมือง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, นางอินทิรา คาดพันโน ประธานสภา อบต.เหนือเมือง, สมาชิกสภาฯ, นายกฤติเดช พลรักษา รองปลัด อบต.เหนือเมือง, หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภา อบต.เหนือเมือง