ประชุมประชุมการจัดตั้งศูนย์ CI COMMUNITY ISOLATION ใน รพ.สต.บ้านหนองนาสร้าง ครั้งที่ 1

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:00 น. นายไพบูลย์ แน่นอุดร นายก อบต.เหนือเมือง มอบหมายให้ นายผดุงศักดิ์ พวงช้อย รองนายก อบต.เหนือเมือง และ นางสาวกชพร สิริผิวเงิน ผอ.กองสาธารณสุขฯ เข้าร่วมประชุมประชุมการจัดตั้งศูนย์ CI COMMUNITY ISOLATION ใน รพ.สต.บ้านหนองนาสร้าง ครั้งที่ 1 โดยมี สาธารณสุขฯ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ณ อาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาสร้าง