ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอ

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสงวนลักษณ์ แฝงสะโด หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอ และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยมี นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ชั้น 2