ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ 2563)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายไพบูลย์ แน่นอุดร นายก อบต.เหนือเมือง, ดร.สมเชาวน์ บำรุงชัย ปลัด อบต.เหนือเมือง, นายกฤติเดช พลรักษา รองปลัด อบต.เหนือเมือง, นางแสงเดือน ถิรวิชัยกุล รองปลัด อบต.เหนือเมือง, หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ 2563)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายไพบูลย์ แน่นอุดร นายก อบต.เหนือเมือง, ดร.สมเชาวน์ บำรุงชัย ปลัด อบต.เหนือเมือง,…

โพสต์โดย อบต.เหนือเมือง เมื่อ วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2020