ประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอย

ประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอย สามารถมาชำระได้ทุกวัน ตามวันเวลาราชการ ที่ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ชั้น 1