ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง เรื่องกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕