ตรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านสามแยกโพธิ์ชัย

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.40 น. นางสาวนนลนีย์ ธนัสถ์รุจินัน รองปลัด อบต.เหนือเมือง , นางสาวกชพร สิริผิวเงิน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ , นายทรงศักดิ์ ทะลุจิตร์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ , นางสาวนิภาพร เทพทองพลู นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงตรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านสามแยกโพธิ์ชัย