ตรวจหน้างานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนสว่าง เชื่อม หมู่ที่ 8 บ้านแดง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. นายผดุงศักดิ์ พวงช้อย รองนายก อบต.เหนือเมือง ลงพื้นที่ตรวจหน้างานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนสว่าง เชื่อม หมู่ที่ 8 บ้านแดง