ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีน้ำเสียจากหอพัก

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. นางสาวนนลนีย์ ธนัสถ์รุจินัน รองปลัด อบต.เหนือเมือง, นางสาวกชพร สิริผิวเงิน ผอ.กองสาธารณสุขฯ, นางสาวสงวนลักษณ์ แฝงสะโด หัวหน้าสำนักปลัด, นายศมาพล สุดประเสริฐ สถาปนิก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีน้ำเสียจากหอพักแก้วใสและลัดดา หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวทอง