ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวนนลนีย์ ธนัสถ์รุจินัน รองปลัด อบต.เหนือเมือง, นางสาวกชพร สิริผิวเงิน ผอ.กองสาธารณสุขฯ, นางสาวสงวนลักษณ์ แฝงสะโด หัวหน้าสำนักปลัด, นายศมาพล สุดประเสริฐ สถาปนิก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมตรวจสอบสถานประกอบกิจการ เพื่อพิจารณาการขอใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. โรงแรมแสงจันทร์
2. โรงสีชุมชน
3. โชว์รูม
4. พรชัยก๊าซ (ปั๊มแก๊ส)