ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ 100265

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายกฤติเดช พลรักษา รองปลัด อบต.เหนือเมือง นางสาวนนลนีย์ ธนัสถ์รุจินัน รองปลัด อบต.เหนือเมือง, นางสาวกชพร สิริผิวเงิน ผอ.กองสาธารณสุขฯ, นางสาวสงวนลักษณ์ แฝงสะโด หัวหน้าสำนักปลัด, พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ,เจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมตรวจสอบสถานประกอบกิจการ เพื่อพิจารณาการขอใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และใบอนุญาตแจ้ง/จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. โรงสีข้าวเจริญรัชต์
2. บริษัทซีพีออลล์ จำกัด สาขาไทยเพิ่มพูล
3. บริษัทซีพีออลล์ จำกัด สาขาตลาดไนท์บาร์ซ่า
4. บริษัทซีพีออลล์ จำกัด สาขาโนนเมือง