ตรวจสอบสถานประกอบการกิจการ 250165

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายกฤติเดช พลรักษา รองปลัด อบต.เหนือเมือง, นางสาวกชพร สิริผิวเงิน ผอ.กองสาธารณสุขฯ, นางสาวนนทพร ไชยสัตย์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน, นายสุชาติ โสเต นักวิชาการจัดเก็บรายได้, นายศมาพล สุดประเสริฐ สถาปนิก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมตรวจสอบสถานประกอบการกิจการ เพื่อพิจารณาการขอใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และใบอนุญาตแจ้ง/จัดจั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. โรงน้ำแข็งจำนงรัตน์
2. หจก.เชลล์ออยเซอวิส
3. อู่ซ่อมรถ
4. บริษัท ตะวันแดงสาดแสงทองร้อยเอ็ด