ตรวจสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์ CI COMMUNITY ISOLATION เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid- 19 ประจำ รพ.สต. หมู่ที่ 10 บ้านหนองนาสร้าง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายไพบูลย์ แน่นอุดร นายก อบต.เหนือเมือง พร้อมด้วย นางสาวนนลนีย์ ธนัสถ์รุจินัน รองปลัด อบต.เหนือเมือง, นางสาวกชพร สิริผิวเงิน ผอ.กองสาธารณสุขฯ , นายธนธัช ฐิตะสาร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง , นายอุดมพร พิศักดิ์ นายช่างไฟฟ้า , นางสาวดวงใจ แก้วจินดา เจ้าพนักงานสาธารณะสุขฯ พร้อมด้วยพนักงานกองช่างและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์ CI COMMUNITY ISOLATION เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid- 19 ประจำ รพ.สต. หมู่ที่ 10 บ้านหนองนาสร้าง