แบบสรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือน ตุลาคม 2564