ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิตการมาติดต่อการลงทะเบียนขอรับบริการ

สถิติการกล่าวหาการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง