ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

สำนักปลัด

กองคลัง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กองช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม