การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง มุ่งเน้นบริหารงานเพื่อความโปร่งใส
โดยเปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านต่างๆ ดังนี้
โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการจัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้บริการด้านต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการโครงการจัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการด้านต่างๆ การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ชั้น3 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หรือการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ทั้งหมด 24 หมู่บ้าน