การส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมือง

ขอประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัด และประชาชนในพื้นที่สวมใส่ผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมืองอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน