การประเมินหน่วยงาน – ITA ประจำปีงบประมาณ 2563

การประเมินหน่วยงาน – ITA ประจำปีงบประมาณ 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น – (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ITA ปี พ.ศ.2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

01 โครงสร้างหน่วยงาน

02 ข้อมูลผู้บริหาร

03 อำนาจหน้าที่

04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05 ข้อมูลการติดต่อ

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

07 ข่าวประชาสัมพันธ์

08 Q&A

09 Social network

ตัวชี้วัดย่อยครั้งที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

10 แผนการดำเนินงานประจำปี

11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น – (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ITA ปี พ.ศ.2563

การปฏิบัติงาน

13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17 E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น – (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ITA ปี พ.ศ.2564

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23 สรุปผลการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)

24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น – (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ITA ปี พ.ศ.2563

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น – (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ITA ปี พ.ศ.2563

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ

38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

39 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมตุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน