การประเมินหน่วยงาน – ITA 65

อที่เรื่องURLคำอธิบาย
o1โครงสร้าง1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b9%82
3.http://nuemueng.go.th/wp-content/uploads/2022/04
หน้าแรกเว็บไซต์ ชื่อเมนูโครงสร้าง/เมนูโครงสร้าง อบต.ประเภทสามัญ
o2ข้อมูลผู้บริหาร1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/ ข้อมูลผู้บริหาร
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลผู้บริหาร
o3อำนาจหน้าที่1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/อำนาจหน้าที่

หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูอำนาจหน้าที่
o4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b9%81
3.http://nuemueng.go.th/wp-content/uploads/2021/03/
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน/เข้าเมนูแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5ข้อมูลการติดต่อ1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%82
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลการติดต่อ
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%9e
3.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%82
4.http://nuemueng.go.th/%e0%b8
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูพรบ. / พรก. /เข้าเมนูข้อบัญญัติ/เข้าเมนูระเบียบกระทรวงมหาดไทย
O7ข่าวประชาสัมพันธ์1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/category/news
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อที่เรื่อง URLคำอธิบาย
O8Q&Ahttp://nuemueng.go.th/
http://nuemueng.go.th/dwqa-questions/
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูQ&A
O9Social Networkhttp://nuemueng.go.th/
https://www.facebook.com/nuemueng/
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูSocial Networkแล้วจะเข้าหน้าfacebook อบต.เหนือเมือง

แผนการดำเนินงานประจำปี

ข้อที่เรื่องURLคำอธิบาย
O10

แผนการดำเนินงานประจำปี

1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b9%81/
3.http://nuemueng.go.th/wp-content/uploads/2021/10
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนดำเนินงานประจำปี/ เข้าเมนูแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8
3.http://nuemueng.go.th/wp-content/uploads/2022/03/
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูรายงานการติดตามกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน / เข้าเมนูรายงานการติดตามกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
O12
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8
3.http://nuemueng.go.th/wp-
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูรายงานผลการดำเนินงานประจำปี / เข้าเมนูรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564

การปฏิบัติงาน

ข้อที่เรื่องURLคำอธิบาย
O13
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%84
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูคู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงาน / เข้าเมนูคู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงานธุรการ /เข้าเมนูคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

การให้บริการ

อที่เรื่องURLคำอธิบาย
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%84
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูคู่มือการให้บริการประชาชน / เมนูคู่มือประชาชน
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%82
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%a3
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17E-Service1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/e-service-
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูE-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ที่เรื่องURLคำอธิบาย
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b9%81%e0%b8%
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี / เข้าเมนูแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565
O19
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ6เดือน / เข้าเมนูรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ6เดือน ปีงบประมาณ2565
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีhttp://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี / เข้าเมนูรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อที่เรื่องURLคำอธิบาย
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b9
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ / เข้าเมนูแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
022ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%9b
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ / เข้าเมนูประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
023
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%aa
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) / เข้าเมนูการรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ / เข้าเมนูการรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ / เข้าเมนูการรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ / เข้าเมนูการรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ / เข้าเมนูการรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ / เข้าเมนูการรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
024
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%a3
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.) / เข้าเมนูรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 64

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อที่เรื่องURLคำอธิบาย
025นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%99
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูนโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล / เข้าเมนูนโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล / เข้าเมนู นโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล
026การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%81
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล / เข้าเมนูการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล / เข้าเมนูแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ. 2564-2566)
027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%ab%e0

หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


028รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี / เข้าเมนูรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อที่เรื่องURLคำอธิบาย
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b9%81
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต /เข้าเมนูแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
030ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1/
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้างล่างขวามือคลิกช่องสี่เหลี่ยม O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อยู่ด้านล่างฝั่งขวา
031ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%82
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี / เข้เมนูสถิติการกล่าวหาการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อที่เรื่องURLคำอธิบาย
032ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้างล่างขวามือคลิกช่องสี่เหลี่ยม O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อยู่ด้านล่างฝั่งขวา
033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต

อที่เรื่องURLคำอธิบาย
034นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b9%80%e0%b8%88
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูนโยบายไม่รับของขวัญ
035
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%81
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร /เข้าเมนูการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2565

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ข้อที่เรื่องURLคำอธิบาย
036การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%81%e0
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี / เข้าเมนูการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี / เข้าเมนูดาวน์โหลด
037
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต / เข้าเมนูการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน (1) 2565 / เข้าเมนูการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน (2) 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อที่เรื่องURLคำอธิบาย
038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%81
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร / เข้าเมนูการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อที่เรื่องURLคำอธิบาย
039แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b9
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี / เข้าเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี 2565 / เข้าเมนูดาวน์โหลด
040
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ6เดือน / เข้าเมนูรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6เดือน ปีงบประมาณ 2565
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%a3
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูรายงานผลการดำเนินการป้องการทุจริตประจำปี / เข้าเมนูดาวน์โหลด

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ข้อที่เรื่องURLคำอธิบาย
O42
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%a1
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน / เข้าเมนูมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
1.http://nuemueng.go.th/
2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%81
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน/ เข้าเมนูการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน