การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  (พ.ศ. 2564-2566)